Saturday, March 13, 2010

SOFTWARE BAZAR


tkm^väv shb-dp-IÄ¡mbn Hcp _kmÀ


tkm^väv shb-dp-IÄ kuP-\y-ambn Uu¬temUv tNm¿m³ kuI-cy-apÅ \nc-h[n sh_vssk-äp-IÄ
CâÀs\-än ImWmw.-t]-cns\ A\zÀ°-am¡pw hn[w sshhn-[y-ta-dnb At\Iw tkm^väv shb-dp-Isf Hcpan¨v AWn-\n-c-¯p-I-bmWv www.software-bazar.com. F¶ sh_vssk-äv.windows \v ]pdsa linux B[m-c-am¡n {]hÀ¯n-¡p¶ tkm^väv shb-dp-IfpsS e`y-X-bmWv Cu sskänsâ
asämcp khn-ti-j-X. , Software , Freeware Downloads, free software,XpS-§n-b-hsb ]än hni-Z-amb Hcp ]T\w sskänse tlmwt]-Pn ImWmw. CâÀs\-ä vhfÀ¨-bnepw hym]-\-¯nepw free software Downloads \nkvXp-e-amb ]¦v hln-¨-Xmbn sskäv A`n-{]m-b-s¸-Sp-¶p. Business Software hn`m-K-¯n Accounting Software, Applications, Automotive, Backup Software, Banking Software, Bar Code Tools, Budgeting Software, Business Intelligence, Call Center, Content Mgmt, Database Mgmt XpS-§nb tkm^väv shb-dpIÄ ]cn-N-b-s¸-Sp-¯p¶p. Webware F¶ ioÀj-I-¯n\v Xmsg Anti Virus , Audio, Bookmarking, Business Tools, Communication Design, File Sharing, Firewalls, Office Software , Online Storage ,Social Networking , Video, Web Publishing XpS-§nb en¦p-IÄ sImSp-¯n-cn-¡p-¶p. iPhone Apps , Palm OS , Pocket PC Software, Psion, Symbian,Wireless Utilities , ActiveX, ASP & ASP.NET, C/C++, HTML Editors, Java, Visual Basic XpS-§nb en¦p-IÄ Gsd {]tbm-P-\-I-c-am-bn-cn-¡pw.sskän ImWp¶ \nc-h[n en¦p-I-fn-epsS At\Iw tkm^väv shb-dp-IÄ kuP-\y-ambn Uu¬temUv sN¿m³ Ign-bp-¶p.-ssk-änse Nne tkm^väv shb-dpIÄ kuP-\y-a-Ã.-Ah hne-sIm-Sp¯v hm§p-¶-Xn\v ap¼v A¯cw tkm^väv shb-dp-I-fpsS Imcy-£-aX Dd¸v hcp-¯m-a³ sskäv Bh-iy-s¸-Sp-¶p.-A-Xn-¶mbn A¯cw tkm^väv shb-dp-IfpsS trial version kuP-\y-ambn Uu¬temUv sNbvXp ]cn-tim-Zn-¡p-hm³ kuI-cy-ap-­v.GXm-bmepw tkm^väv shb-À _kmdneqsS-bpÅ bm{X-bn \n§Ä shdpw ssIt¿msS aS-t§­n hcn-Ã.-XoÀ¨.

*** lmcnkv hmWn-taÂ
kpharis@maktoob.com


No comments: